Vietnam 4 Days

ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
เดินทางตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2562
เริ่มต้น 11,900.-
สายการบินบางกอกแอร์เวย์

พาชมดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3 คืน เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำที่สะพานมังกร

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

09-12 ส.ค. 62

12,500.-

12,500.-

12,500.-

2,900.-

23-26 ส.ค. 62

11,900.-

11,900.-

11,900.-

2,900.-

19-22 ก.ย. 62

27-30 ก.ย. 62

11,900.-

11,900.-

11,900.-

2,900.-

03-06 ต.ค. 62

04-07 ต.ค. 62

10-13 ต.ค. 62

11,900.-

11,900.-

11,900.-

2,900.-

17-20 ต.ค. 62

18-21 ต.ค. 62

23-26 ต.ค. 62

24-27 ต.ค. 62

25-28 ต.ค. 62

31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62

11,900.-

11,900.-

11,900.-

2,900.-

01-04 พ.ย. 62

07-10 พ.ย. 62

08-11 พ.ย. 62

14-17 พ.ย. 62

15-18 พ.ย. 62

21-24 พ.ย. 62

22-25 พ.ย. 62

28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62

29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62

30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62

11,900.-

11,900.-

11,900.-

2,900.-

05-08 ธ.ค. 62

12,500.-

12,500.-

12,500.-

2,900.-

06-09ธ.ค. 62

11,900.-

11,900.-

11,900.-

2,900.-

07-10 ธ.ค. 62

12,500.-

12,500.-

12,500.-

2,900.-